Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av 4Africa, heretter kalt 4Africa. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra 4Africa så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. 4Africa er forhandler av alle produktene du finner på denne nettbutikk og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom https://4africa.no/.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra 4Africa sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos 4Africa, er ansvarlig for betaling av de ytelser 4Africa eller 4Africa sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra 4Africa sin side.

Reklamasjon

Før feil meldes til 4Africa, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik 4Africa har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til 4Africa slik at 4Africa kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir 4Africa melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

4Africa skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av 4Africa, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med 4Africa, betaler ikke 4Africa disse utgiftene.

Angrefrist

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med 4Africa sin informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Ekstraordinære forhold

4Africa er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis 4Africa godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor 4Africa kontroll, og som 4Africa ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 4Africa er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra 4Africa sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

4Africa har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, med unntak av Klarna Faktura som der faktura kjøpes opp av Klarna som også tar risikoen for inndragelse og kredittvurdering.

Endring i vilkårene

4Africa forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er 4Africa forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er 4Africa fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Copyright

Alt innhold på denne nettsiden er eiendom av 4Africa og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra 4Africa.

Pin It on Pinterest